โครงสร้างฟาร์มเชิงกายภาพ

จุดเริ่มต้นจากประสบการณ์ที่ทำให้เกิดจินตนาการสู่การวิจัยทดลองทางสถิติด้วยค่าผลลัพธ์ที่ดีที่สุด และนำมาประยุกต์เป็นเครื่องมือสร้างความแข็งแกร่งให้เกิดความแตกต่างอย่างเหนือความคาดหมาย
สร้างจุดวิกฤติทุกระดับ เพื่อปรับปรุงโครงสร้างธาตุการคำนวณที่ซับซ้อนให้ทำงานได้ดียิ่งขึ้นเรื่อย ๆ ในแต่ละช่วงเวลาที่ผ่านไปก็จะเกิดจุดแข็งเพื่อก้าวผ่านความผันผวนไปได้ด้วยดี

เพิ่มขนาดพื้นที่ได้อย่างไม่จำกัด สามารถบริหารจัดการโมเดลเพื่อให้เกิดการขยายตัวได้แบบโครงข่ายฯ ทุกรูปแบบ ระบบปิดที่เติบโตได้โดยไม่ต้องพึ่งตัวแปรที่ไม่จำเป็น

ไม่เบียดเบียนสิ่งมีชีวิต พร้อมกับลดมลพิษทางสิ่งแวดล้อม ลดปัญหาแรงงาน และความเสี่ยงอันเกิดจากมนุษย์ ตัดสินใจจากการประมวลผลจากโมเดลที่ดีที่สุด

โครงสร้างระดับเป้าหมาย

ยุติการใช้งานเงินบาท (THB) ลดการใช้งานเงินสด พร้อมแปรสภาพเป็นดิจิทัล
วางรากฐานโครงสร้างปัจจัยพื้นฐาน Zuntium || Capital, Applications, Dropcloud, Ministry policy, Wallet Card, I/O Interface,  Etc.
รายละเอียด